Dodatek energetyczny

Dodatek energetyczny przysługuje osobom, które spełniają łącznie następujące warunki:

– mają przyznany dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 z późn. zm.);

– są stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym;

– zamieszkują w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Osoby, którym przyznano dodatek mieszkaniowy od 1 stycznia 2014r. mogą ubiegać się o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego. Nowe świadczenie będzie stanowiło częściową rekompensatę kosztów opłat za energię elektryczną.

Zgodnie z ustawą odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Dodatek energetyczny wypłaca się odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej do dnia 10 każdego miesiąca.

Wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 1 stycznia 2014 r.  dla gospodarstwa domowego:

  1. prowadzonego przez osobę samotną wynosi – 11,36 zł/miesiąc;

  2. składającego się z 2 do 4 osób wynosi – 15,77 zł/miesiąc;

  3. składającego się z co najmniej 5 osób wynosi – 18,93 zł/miesiąc.