Dzienny Dom Senior+

Dzienny Dom „Senior+”

Dzienny Dom „Senior+” prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025. 

 

Zadanie współfinansowane jest ze środków Programu Wieloletniego „Senior +” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz środków własnych Gminy Środa Śląska w wysokości 38% kosztów całkowitych.

Dzienny Dom „Senior+” mocą uchwały nr XL/412/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej z dnia 31 marca 2021r. został włączony w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

 

Z usług świadczonych w Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Środa Śląska,                         w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków:

  • posiadają niskie dochody,
  • są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania,
  • posiadają złe warunki mieszkaniowe,
  • wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także integracja społeczna oraz promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez:

  • aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności,
  • ograniczenie skutków niepełnosprawności,
  • pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie,
  • utrzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej,

Dzienny Dom „Senior+” jest ośrodkiem wsparcia dziennego, dysponującym 13 miejscami, otwartym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Adres: Dzienny Dom „Senior+”

Ul. Daszyńskiego 16 c

55.300 Środa Śląska

Tel. 71 305 01 50

 

W ramach działalności gminnej placówki przewidziany jest różnorodny zakres usług, dostosowany do potrzeb i możliwości seniorów, w tym usługi socjalne, m.in. zapewnienia ciepłego posiłkuedukacyjnekulturalno–oświatowe, aktywności ruchowej / kinezyterapiisportowo – rekreacyjne, aktywizujące społecznie, terapii zajęciowej.

Skierowanie do Dziennego Domu „Senior+” następuje na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego złożony w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.  Przyjęcie do Dziennego Domu „Senior+” odbywa się na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Środa Śląska. W przypadku, gdy placówka nie będzie dysponowała wolnymi miejscami, osoba zakwalifikowana zostanie wpisana na listę oczekujących.

Korzystanie ze świadczeń Domu jest odpłatne.

Zasady odpłatności za pobyt uczestnika w Dziennym Domu „Senior+” określa uchwała Nr XLII/436/21 Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior +” w Środzie Śląskiej z dnia 26 maja 2021r.

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach w Dziennym Domu „Senior+” proszone są o składanie wniosków w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej ul. Plac Wolności 1, w poniedziałki w godzinach 7:30  – 16:00 oraz od wtorku do czwartku w godzinach 7.30 – 15.30, w piątki w godzinach od 7:30 – 15:00.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej pod numerem telefonu 71 396 07 58 lub w Dziennym Domu „Senior+” w Środzie Śląskiej pod numerem telefonu: 71 305 01 50

WNIOSEK DO POBRANIA

 

– wniosek

– kwestionariusz

– zaświadczenie lekarskie

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

Program „Senior+” na lata 2021-2025. Edycja 2022

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior+” – Moduł II

DOFINANSOWANIE

50 539.00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ

101 078.00zł