Program „Dobry start”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, iż od 1 lipca 2019 r. będzie można złożyć wniosek online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia b.r. drogą tradycyjną (papierową) o ustalenie prawa do świadczenia z programu „Dobry Start„.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lub – w przypadku dzieci niepełnosprawnych – 24 roku życia-bez względu na dochody.

Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Program nie obejmuje również studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia może być złożony przez rodziców – wniosek powinno złożyć jedno z rodziców (świadczenie na dane dziecko ma bowiem charakter jednorazowy) albo opiekun prawny lub opiekun faktycznego dziecka – ten ostatni to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie. W przypadku dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej wniosek powinien złożyć rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej w powiatowym centrum pomocy rodzinie osobiście lub listownie.

W przypadku , gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości 150 zł.

WAŻNE: Wniosek należy złożyć do 30 listopada 2019 r.

W Gminie Środa Śląska wnioski o świadczenie „Dobry start” przyjmowane będą jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w godzinach pracy GOPS – szczegóły na stronie http://www.gops.srodaslaska.pl w zakładce Aktualności.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczeń oraz aktualny wzór wniosku można

uzyskać na stronie: Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl

lub bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

29.05.2019 r.