Program „Rodzina 500+”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje , że w programie „Rodzina 500 plus” od 01 lipca 2019 r. nadchodzą zmiany.

Dzięki zmianą świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. To oznacza ,że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r. , rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia , musi złożyć wniosek w okresie od 01 lipca do 30 września 2019 r. Oznacza to ,że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi ,że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca , najpóźniej do 31 października 2019 r. Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września , świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. Rodzice , którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r. , składają od 1 lipca 2019 r. jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci na nowy okres 2019/2021. W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+) , natomiast od 1 października b.r. na pozostałe dzieci ( na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.)

Rodzice, którzy złożą wnioski od 1 lipca mają zagwarantowane wypłaty do końca maja 2021 r.-po raz kolejny będą składać wnioski dopiero w lutym 2021 r. (na nowy okres zasiłkowy od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022 r.)

W Gminie Środa Śląska wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmowane będą jak dotychczas w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej w godzinach pracy GOPS – szczegóły na stronie http://www.gops.srodaslaska.pl w zakładce Aktualności.

Ponadto wnioski będzie można składać listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet: za pomocą bankowości elektronicznej, PUE ZUS, ePUAP , portalu empatia.mrpips.gov.pl.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2019/2021 (obecny trwa do 30.09.2019 r.) będą przyjmowane:

-elektronicznie od 1 lipca 2019 r.

-w wersji papierowej (tradycyjnej) od 1 sierpnia 2019 r.

Osoby uprawnione do złożenia wniosku to :

1. matka albo ojciec dziecka , jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na

utrzymaniu matki albo ojca ,albo

2. opiekun faktyczny dziecka ,jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na

utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

3.opiekun prawny dziecka, albo

4.dyrektor domu pomocy społecznej.

Szczegółowe informacje dotyczące w/w świadczenia oraz aktualny wzór wniosku można

uzyskać na stronie: Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl

oraz bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej.

29.05.2019 r.