Organizacja ośrodka

Cel i rodzaj działalności
Celem działania Ośrodka jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie  trudnych sytuacji życiowych , których nie są wstanie pokonać , wykorzystując własne uprawnienia , zasoby i możliwości.Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka.Ośrodek Pomocy Społecznej podejmuje działania zmierzające do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Rodzaj i zakres spraw jakimi jednostka się zajmuje:

 1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń
 2. Realizacja pracy socjalnej
 3. Prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej 
 4. Analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia  z pomocy społecznej
 5. Realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych
 6. Rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb
 7. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej
 8. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej , mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia

Świadczone usługi dla ludności:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych
 2. Udzielanie schronienia , zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym 
 3. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych 
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 6. Opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę , która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej  osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującym matką , ojcem lub rodzeństwem
 7. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym, specjalistycznych, w miejscu zamieszkania ,oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
 8. Dożywianie dzieci 
 9. Praca socjalna
 10. Sprawianie pogrzebu, w tym, osobom bezdomnym
 11. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu 
 12. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków , pożyczek oraz pomocy w naturze
 13. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych
 14. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
 15. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
 16. Przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych
 17. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych
 18. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 19. Postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych
 20. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie- Zespół interdyscyplinarny

Rejony działań pracowników socjalnych