Przemoc

Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Śląskiej zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Środa Śląska oraz realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011– 2016r.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działając na podstawie uchwały Nr XXXVI/282/16 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2016r.w sprawie   trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Środzie Śląskie Burmistrz Zarządzeniem Nr 130/2011 z dnia 3 października 2011r. powołał skład Zespołu Interdyscyplinarnego, które następnie zmienione zostało w dniu 2 września 2013r. Zarządzeniem Nr 109 /2013r.

Zarządzeniem Nr 169/2016 z dnia 27 lipca 2016r. zmieniono skład zespołu w Zarządzeniu nr 109/2013 Burmistrza Środy Ślaskiej z dnia 2 września 2013r. odwołując Genowefę Rajczakowską a powołując Przewodniczącą Zespołu Joannę Sadowską.

Zarządzeniem Nr 41/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 1 marca 2017r. odwołano członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołanych mocą Zarządzenia nr 109/2013 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 2 września w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zmienionego Zarządzeniem nr 169/2016 z dnia 27 lipca 2016r.

Zarządzeniem Nr 117/2017 z dnia 18 maja 2017r. zmieniono skład zespołu w Zarządzeniu nr 41/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 1 marca 2017r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Śląskiej odwołując Piotra Moczkodan a powołując Piotra Marcinów.

Zarządzeniem Nr 40/2018 z dnia 27 luty 2018r. zmieniono skład zespołu w Zarządzeniu nr 41/2017 Burmistrza Środy Śląskiej z dnia 1 marca 2017r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Środzie Śląskiej odwołując Jolantę Ostropolską powołując Iwonę Werfel-Matuszewską.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wchodzą:

Przewodniczący Zespołu :

Pani Joanna Sadowska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej

 

Pozostali członkowie Zespołu:

 1. Pani Kazimiera Żmuda- Pielęgniarka Środowiskowa Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej,, Puls” w Środzie Śląskiej

 2. Pani Elżbieta Wójcik – sekretarz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Środzie Śląskiej

3. Pani Maria Maryniak -Pedagog Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Śląskiej

4. Pani Agnieszka Buksa- Pedagog Zespołu Szkół w Ciechowie

5. Pani  Elżbieta Wika- Pedagog Gimnazjum w Środzie Śląskiej

6. Pani Marta Świątek-Prycik- Psycholog  Zespołu Szkół w Szczepanowie

7. Pani Honorata Furmańczak- Pedagog Zespołu Szkół w Rakoszycach

8. Pani Małgorzata Kociołek-Partyka- nauczyciel Zespołu Szkół w Rakoszycach

9. Pani Krystyna Klimkiewicz- Dyrektor Niepublicznego  Zakładu Opieki Zdrowotnej,, Centrum” w Środzie Śląskiej

10. Pan Piotr Marcinów- p.o. Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej

11.Pan Bartosz Kosmala- Starszy Kurator Zawodowy w Środzie  Śląskiej

12. Pani Paulina Skawarzyńska- nauczyciel Przedszkola Publicznego nr.1 w Środzie Śląskiej

13. Pani Monika Walkiewicz- nauczyciel Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek w Środzie Śląskiej

14. Pani Ewa Bodniewicz- opiekunka dziecięca Żłobka Publicznego w Środzie Śląskiej

15. Pani Joanna Boczar- nauczyciel Niepublicznego Przedszkola Entliczek w Środzie Śląskiej

16.Pani Katarzyna Pałasiewicz- nauczyciel wychowania przedszkolnego Przedszkola Publicznego w Szczepanowie

17. Pani Małgorzata Osipczuk- psycholog Stowarzyszenia,, Intro” z siedzibą w Środzie Śląskiej

18. Pani Iwona Werfel-Matuszewska- starszy pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej

19. Pani Magdalena Marcinkowska-Wowczuk- Pedagog Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Środzie Śląskiej

Cele główne zespołu interdyscyplinarnego:

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i osób starszych oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc

 2. Wzmocnienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy o zapewnieniu różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom doświadczającym przemocy

 3. Rozwijanie i usprawnianie systemu interwencji i wsparcia rodziny dotkniętej przemocą

 4. Wzmocnienie edukacyjno-informacyjne propagujące w społeczności lokalnej, świadome postawy negujące i przeciwstawiające się zjawiskom przemocy w rodzinie


Do działań prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Śląskiej należą przede wszystkim
:

 • przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy
 • podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie
 • prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie- zgodnie z zapisami Niebieskiej Karty
 • kierowanie osób zgłaszajacych problemy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie do jednostek specjalizujących się w ich rozwiązywaniu oraz do punktu konsultacyjnego utworzonego na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodziny, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy
 • prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
 • praca socjalna z osobami doznającymi przemocy oraz z rodzinami w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się raz na 3 miesiące zgodnie z art.9a ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2015 poz 1390)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że sytuacje przemocy w rodzinie na terenie Gminy Środa Śląska należy zgłaszać do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej ,Plac Wolności 1, nr telefonu 71 39-60-783.