Przemoc

Zespół Interdyscyplinarny


Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Śląskiej zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na terenie Gminy Środa Śląska oraz realizuje zadania określone w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

W związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, działając na podstawie uchwały Nr XXXVI/282/16 Rady Miejskiej z dnia 7 grudnia 2016r.w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Środzie Śląskie

Burmistrz Zarządzeniem Nr 69/2020 z dnia 4 marca 2020r. powołał skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w którego skład wchodzą:

Przewodnicząca Zespołu:

Pani Joanna Sadowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej

Zastępca Przewodniczącego Zespołu:

Pani Iwona Werfel Matuszewska

Pozostali członkowie Zespołu:

1. Pani Iwona Szachniewicz

2. Pani Elżbieta Wójcik

3. Pan Ryszard Czerwiec

4. Pani Agnieszka Buksa

5. Pani  Elżbieta Wika

6. Pani Marta Świątek-Prycik

7. Pani Honorata Furmańczak

8. Pani Karolina Rodziewicz – Rawska

9. Pan Sebastian Tkaczyszyn

10. Pani Magdalena Marcinkowska-Wowczuk

Cele główne zespołu interdyscyplinarnego:

 1. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec dzieci i osób starszych oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc

 2. Wzmocnienie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy o zapewnieniu różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom doświadczającym przemocy

 3. Rozwijanie i usprawnianie systemu interwencji i wsparcia rodziny dotkniętej przemocą

 4. Wzmocnienie edukacyjno-informacyjne propagujące w społeczności lokalnej, świadome postawy negujące i przeciwstawiające się zjawiskom przemocy w rodzinie


Do działań prowadzonych przez Zespół Interdyscyplinarny w Środzie Śląskiej należą przede wszystkim
:

 • przyjmowanie wniosków dotyczących przemocy domowej i uruchomienie procedur mających na celu powstrzymanie przemocy
 • podejmowanie działań w środowiskach zagrożonych przemocą mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy w rodzinie
 • prowadzenie rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie- zgodnie z zapisami Niebieskiej Karty
 • kierowanie osób zgłaszających problemy ze zjawiskiem przemocy w rodzinie do jednostek specjalizujących się w ich rozwiązywaniu oraz do punktu konsultacyjnego utworzonego na potrzeby Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie
 • prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodziny, w których istnieje zagrożenie występowania przemocy
 • prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań
 • praca socjalna z osobami doznającymi przemocy oraz z rodzinami w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają się raz na 3 miesiące zgodnie z art.9a ust.7 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2020 poz. 218)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje, że sytuacje przemocy w rodzinie na terenie Gminy Środa Śląska należy zgłaszać do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej ,Plac Wolności 1, nr telefonu 71 39-60-784.