Dodatki mieszkaniowe

Wymagane dokumenty:
     1. Wszyscy

 • zaświadczenie o wysokości dochodów (formularz z OPS)
 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (formularz OPS), Wniosek dodatek mieszkaniowy
 • deklaracja o dochodach (formularz OPS)
 • Emeryci i renciści Decyzja z ZUS o przyznaniu renty lub emerytury (odcinek renty lub emerytury z 3 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku)

    2. Najemcy i podnajemcy oraz inne osoby mające tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego:

 • ostatnią fakturę VAT za energię cieplną
 • aktualne opłaty za wodę
 • aktualne opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych

    3.  Członkowie spółdzielni mieszkaniowych oraz właściciele i
najemcy lokali w budynkach spółdzielni mieszkaniowych, przedkładają wniosek  z potwierdzeniem opłat :

 • opłaty za energie cieplną
 • aktualne opłaty za wodę
 • aktualne opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • Koszty eksploatacji i remontów z wyłączeniem ubezpieczenia, podatku od nieruchomości i opłaty za użytkowanie gruntów

   4. Właściciele lokali mieszkalnych:

 • aktualne opłaty za energię cieplną
 • aktualne opłaty za wodę
 • aktualne opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną z wyłączeniem ubezpieczenia,podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów

  5. Osoby używające lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych stanowiących ich własność oraz właściciele
domów jednorodzinnych

 • opłaty za energię cieplną
 • opłaty za wodę
 • opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych

Właściciele domów jednorodzinnych dołączają do wniosku zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie domu, wystawione przez właściwy organ nadzoru budowlanego wydający pozwolenia na budowę (czyli starostwo) oraz rachunki dotyczące wydatków na utrzymanie domu.