Karta Dużej Rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny


Od 1 stycznia 2015 r. uprawnienia dla rodzin wielodzietnych reguluje ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r. poz. 1863), która zastąpiła rozwiązania zawarte dotychczas w rządowym programie przyjętym uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (M. P. z 2014 r. poz. 430) oraz w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 poz. 755 ze zm.).

Ustawa o Karcie Dużej Rodziny jak i dotychczasowy rządowy program ma na celu przede wszystkim wsparcie rodzin wielodzietnych poprzez zmniejszenie wydatków związanych z wychowywaniem dzieci oraz kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności.

Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień dla rodzin wielodzietnych. Dokumentem identyfikującym członków rodziny wielodzietnej będzie Karta Dużej Rodziny, wydawana bezpłatnie, na wniosek członka rodziny wielodzietnej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.
Karta będzie dokumentem zindywidualizowanym, na której będą umieszczone m.in. imię i nazwisko członka rodziny wielodzietnej oraz numer PESEL członka rodziny wielodzietnej. Składając wniosek trzeba będzie okazać oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających stanowienie rodziny wielodzietnej.

Za członków rodziny wielodzietnej uznaje się rodzica (rodziców) oraz jego małżonka mających na utrzymaniu, co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Pod pojęciem rodzica należy rozumieć także rodzica zastępczego (rodziców zastępczych) lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka. natomiast pod pojęciem dziecka należy rozumieć również dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz pełnoletniego wychowanka rodzinnej pieczy zastępczej, pozostającego w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka na zasadach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty: Składając wniosek o przyznanie karty, okazuje się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania karty, w szczególności:
1) w przypadku rodzica oraz małżonka rodzica- dokument potwierdzający tożsamość;
2) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18.roku życia-akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18.roku życia-dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18.roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
5) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka- postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) w przypadku osób, o których mowa w art.31 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej- zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Wnioski o wydanie karty wraz z wymaganymi dokumentami można składać w siedzibie Ośrodka pok. nr. 4 w  poniedziałek w godz. od 08.00 do 16.00 , wtorek- piątek w godz. od 7.30 do 15.30.
Dodatkowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem telefonu 71/ 39 60 789.

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest na stronie : rodzina.gov.pl. Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Wniosek KDR