Świadczenia rodzinne

Wymagane dokumenty:

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

 1. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość obojga rodziców (dowód osobisty lub paszport bądź dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zameldowanie);

 2. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub jego uwierzytelnioną kopię;

 3. w przypadku pełnoletniego dziecka będącego w składzie rodziny dołączyć (dowód osobisty lub paszport bądź dokument potwierdzający złożenie wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego wraz z zaświadczeniem potwierdzającym zameldowanie);

 4. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne;

 5. zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 rok życia;

 6. zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej;

 7. zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny , jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości należnego zryczałtowanego podatku dochodowego albo decyzję lub decyzje ustalające wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego innego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy niepodlegającego opodatkowaniu, zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni albo nakaz płatniczy za ten rok, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia, na rzecz osoby spoza rodziny, kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów w roku 2009 zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty za pobyt członka rodziny, przebywającego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, dokument określający datę utraty dochodu (świadectwo pracy, PIT-11 ), dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członka rodziny, (umowa o pracę, zaświadczenie o wysokości dochodu netto z pierwszego pełnego przepracowanego miesiąca);

 8. informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka; kopię aktów zgonu rodziców lub kopię odpisu wyroku zasądzającego alimenty w przypadku osoby uczącej się;

 9. kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;

 10. kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 11. oświadczenie o wysokości pobranej zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego .

 12. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.

 13. odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczeń alimentacyjnych- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.

 14. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

 15. osoby posiadające zameldowanie stałe na terenie innej gminy zaświadczenie organu właściwego do wypłaty świadczeń rodzinnych o nie pobieraniu tam świadczeń.

Świadczeniami rodzinnymi są :
1. Zasiłek rodzinny:

Zasiłek rodzinny przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,

 • opiekunowi faktycznemu dziecka 

 • osobie uczącej się

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł.

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki:

 • 1000,00 zł dodatek , z tytułu urodzenia się dziecka wypłacany jednorazowo,

 • 400, 00 zł dodatek , z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego wypłacany miesięcznie,

 • 185,00 zł dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka miesięcznie na dziecko , nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci,

 • 90,00 zł dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego,

 • 80,00 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

 • 100,00 zł dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia,

 • 100,00 zł dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dziecko wypłacany jednorazowo,

 • 105,00 zł miesięcznie dodatek na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się , legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

 • 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania lub do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły , w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.


2.  Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka:


Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę  w wysokości 1.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1255) od dnia 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł. Dochód ten będzie ustalany na podstawie przepisów art. 3 oraz art. 5 ust. 4-4b ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. Z 2006 r. nr 139 poz. 992 z późn. zm.), a wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka został określony w załączniku nr 15 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 03 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 poz. 3). W przypadku urodzenia się dziecka, objęcia dziecka opieką prawną, opieką faktyczną bądź przysposobieniem przed dniem 1 stycznia 2013 r. jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka przyznaje się na podstawie przepisów dotychczasowych

3. Zasiłek pielęgnacyjny:

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje :

 • niepełnosprawnemu dziecku

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia , jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

 • osobie która ukończyła 75 lati nie nabyła praw w ZUS i KRUS dodatku pielęgnacyjnego

 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia 

4. Świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepi-sami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z za-trudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł.

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) opiekunowi faktycznemu dziecka,

3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej oso-by w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

1) nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub

2) w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Wnioski do pobrania:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/