Informacje ogólne

Klauzula informacyjna – Klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej informuje Pana/Panią, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Ślaskiej z siedzibą w pl. Wolności 1; 55-300 Środa Śląska

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej możliwy jest pod numerem tel. nr. 71 39 60 781 lub adresem e-mail ABI.gops@srodaslaska.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi Art. 6 ust. 1 lit. C, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz celu realizacji ustawowych zadań urzędu na podstawie:

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r., poz. 195);

– ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016r. poz.195 ze zm.);

– ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 107 ze zm.);

– ustawa z dnia 07 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018r., poz. 554 ze zm.);

– ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015r. poz. 1390);

– ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2017r. poz. 1952 ze zm.);

-ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 180);

– ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017r., poz. 1769)

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Śląskiej oraz wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Podanie danych jest wymogiem wynikającym bezpośrednio z ustaw, co zobowiązuje Panią/Pana do ich dobrowolnego podania.

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania.

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w sytuacji kiedy uważa Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza prawa lub rozporządzenie.