Pomoc specjalistyczna i profilaktyka uzależnień

Poradnictwo specjalistyczne – psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom z terenu Gminy i Miasta Środa Śląska znajdującym się w sytuacji kryzysowej, mającym potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje działania, których celem jest poprawa funkcjonowania osób rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych.


Wobec osób i rodzin znajdujących się w sytuacji kryzysowej podejmowane są natychmiastowe działania :

Udzielana jest pomoc specjalistyczna:

pracownika socjalnego

psychologa

pedagoga, terapeutę uzależnień

Poradnictwo specjalistyczne jest udzielane w punkcie informacyjno-konsultacyjny

działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w każdy:

poniedziałek: 9.00 -12.00,

środę: 12.00 – 15.00

piątek: 8:00 – 15:00

Poradnictwo rodzinne udzielane jest:

– rodzinom dotkniętym przemocą

– rodzinom mającym trudności wychowawcze i opiekuńcze

rodzinom z problemem uzależnienia

osobom, które mają problemy w wypełnieniu podstawowych ról w rodzinie i społeczeństwie.

Poradnictwie rodzinne prowadzone jest w formie porad indywidualnych , rodzinnych oraz spotkań grupowych:

– grupa wsparcia dla osób nadużywających alkoholu, będących klientami Ośrodka, (w ramach projektu socjalnego – „Pozytywna Tożsamość”.

treningi kompetencji wychowawczych